تخفیف ویژه بلیت قطار سفرهای تابستانی: ارزانترین نرخ بلیت قطارهای بن ریل به همراه ظرفیت اختصاصی، فقط در سایت و اپلیکیشن بن ریل
ساعت حرکت قطارها

برنامه حرکت قطارها

از 1 تیرماه الی 15 مردادماه

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
354 تهران-مشهد(4ستاره سروش) 18:05 04:30
340 تهران- مشهد(4 ستاره غزال) 23:05 09:25
490 زنجان -مشهد(4 ستاره غزال) 15:55 07:35
490 قزوین-مشهد(4 ستاره غزال) 17:50 07:35
186 قم-مشهد(4 ستاره سروش) 23:59 13:25
184 قم-مشهد(3 ستاره 6 تخته) 12:50 02:00
780 کرمان-مشهد(4 ستاره غزال) 17:45 10:45
722 تهران-کرمان(4 ستاره غزال) 17:15 07:10
822 تهران-بندرعباس(4 ستاره غزال) 12:15 08:45
974 طبس-مشهد(3 ستاره چهار تخته) 20:25 03:55
974 طبس-مشهد(3 ستاره مبله 6 صندلی) 20:25 03:55
974 طبس-مشهد(3 ستاره اتوبوسي) 20:25 03:55
192 همدان-مشهد(4 ستاره سروش) 15:00 06:35
180 اهواز-مشهد(4 ستاره پرستو) 09:55 12:15
180 خرمشهر-مشهد(4 ستاره پرستو) 07:35 12:15
130 تهران-اهواز(4 ستاره پرستو) 14:05 05:13
130 تهران-خرمشهر(4 ستاره پرستو) 14:05 07:30
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
355 مشهد-تهران(4 ستاره سروش) 22:40 09:10
341 مشهد-تهران(4 ستاره غزال) 18:30 05:30
491 مشهد-زنجان(4 ستاره غزال) 15:05 07:00
491 مشهد-قزوین(4 ستاره غزال) 15:05 04:34
187 مشهد-قم(4 ستاره سروش) 23:59 13:05
185 مشهد-قم(3 ستاره 6 تخته) 11:50 01:05
781 مشهد-کرمان(4 ستاره غزال) 15:20 08:25
723 کرمان-تهران(4 ستاره غزال) 19:30 10:20
823 بندرعباس-تهران(4 ستاره غزال) 11:55 07:55
975 مشهد-طبس(3 ستاره چهار تخته) 22:05 05:00
975 مشهد-طبس(3 ستاره مبله 6 صندلی) 22:05 05:00
975 مشهد-طبس(3 ستاره اتوبوسي) 22:05 05:00
193 مشهد-همدان(4 ستاره سروش) 15:55 07:25
181 مشهد-اهواز(4 ستاره پرستو) 01:45 03:50
181 مشهد-خرمشهر(4 ستاره پرستو) 01:45 06:10
131 اهواز-تهران(4 ستاره پرستو) 14:33 06:55
131 خرمشهر-تهران(4 ستاره پرستو) 12:45 06:55
Loading ...