مناقصات و مزایدات

مناقصه عمومی خرید گاز فریون R134

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تعداد 200 عدد کپسول گاز فریون  R134 مورد نیاز قطارهای مسافری خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/02/21
تاریخ اتمام : 98/03/04

مناقصه خرید چرخ مونوبلوک قطار مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تعداد 400 حلقه چرخ مونوبلوک مورد نیاز قطارهای مسافری خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/02/21
تاریخ اتمام : 98/03/04

مناقصه عمومی(خرید کلوچه و آبمیوه پالپ دار پرتقال)


شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 300.000 عدد کلوچه و 270.000 عدد آبمیوه پالپ دار پرتقال مورد نیاز قطارهای مسافری خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/10/29
تاریخ اتمام : 97/11/30

مناقصه عمومی (150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی )

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد، 150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی و 50 عدد دیسک ترمز مورد نیاز قطارهای مسافری خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/10/15
تاریخ اتمام : 97/12/29

مناقصه عمومی (150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی )

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای خرید تعداد 300 حلقه چرخ منوبلوک واگن مورد نیاز قطارهای مسافری خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز یکشنبه 97/09/18 در ساعت 10 صبح بازگشایی گردد.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم، واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88752584 و 88732351 داخلی 310 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/08/29
تاریخ اتمام : 97/09/19

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...