مسیرهای جدید بن ریل در محور جنوب: 1. اهواز - مشهد و بالعکس 2. خرمشهر - مشهد و بالعکس 3. اهواز - تهران و بالعکس 4. خرمشهر - تهران و بالعکس

جاوید تقی زاده

مدیرعامل

 

پرویز عالیوند

رئیس هیات مدیره

کارشناسی مکانیک

محمدرضا خادم

عضو هیات مدیره

 

فرهاد بندرچیان

عضو هیأت مدیره

کارشناسی صنایع
Loading ...