در یــک رونــد رو بــه رشــد تعــداد واگــن های مســافری شرکــت راه آهــن شرقــی بنیــاد (بن ریل) از 10 دســتگاه در ســال 1373 بــه 131دســتگاه در ســال  1396 رســید. هم اکنون بن ریل  با در اختیار داشتن تعداد 131دستگاه واگن مسافری، ظرفیت حمل 2 میلیون نفر مسافر در مسیرهای ذیل را فراهم نموده است:

 • محور خراسان : مسیرهای (تهران - مشهد ، مشهد - طبس)
 • محور جنوب - خراسان : مسیرهای (ملایر -  مشهد ، اراک - مشهد ، قم - مشهد )
 • محور جنوب شرق - خراسان : مسیر (کرمان - مشهد)
 • محور شمالغرب- خراسان : مسیر (زنجان – مشهد)
 • محور جنوب شرق : مسیرهای ( تهران - کرمان، تهران - بندرعباس)

شرکت بن ریل در حال حاضر بیش از 7/5% از سهم جابه جایی سالانه مسافرین ریلی کشور را در اختیار دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته این تعداد به میزان 2 برابر افزایش خواهد یافت. فعالیت اصلی شرکت براساس اساسنامه تصدی امورحمل و نقل مسافری ريلي در چارچوب قوانين كشور به شرح زیر ميباشد:

 • جابجايی مسافران و انجام كليه خدمات و امور پذيرايی داخل قطارها
 • فروش بليت از طريق دفاتر شركت يا بخش خصوصی، آنلاین و سایر روشها
 • مديريت بخش خدمات مربوط به مسافرين شرکت در ايستگاهها
 • تدارك، تعمير و نگهداری و بهره ‏برداری از واگنهای مسافری و خدماتی در اختیار
 • انجام مطالعات و تحقيقات در امور مسافری و تدوين سياستهای توسعه

اهداف شرکت

 • تبدیل شدن به برند برتر، متمایز و مطرح در زمینه ارائه خدمات مسافری ریلی
 • دستیابی به سهم بازار ده (10) درصدی در بخش مسافری ریلی
 • توسعه کمی و کیفی ناوگان و خدمات
 • ایجاد و راه اندازی قطارهای پرسرعت

راهبردهای شرکت

 • نوسازی و بهسازی ناوگان موجود
 • افزایش بهره وری
 • توسعه و افزایش بهره وری منابع انسانی
 • افزایش سهم بازار
 • نفوذ در بازار از طریق افزایش توان رقابت پذیری