مسیرهای جدید بن ریل در محور جنوب: 1. اهواز - مشهد و بالعکس 2. خرمشهر - مشهد و بالعکس 3. اهواز - تهران و بالعکس 4. خرمشهر - تهران و بالعکس
ساعت حرکت قطارها

Trains Timetable

From 2018/04/05 to 2018/06/21

Train
Train No Route Departure time Arrival Time
316 Tehran-Mashhad 18:50 22:30
317 Mashhad-Tehran 17:10 02:10
340 Tehran-Mashhad 22:30 08:45
341 Mashhad-Tehran 16:55 03:25
490 Zanjan-Mashhad 16:35 07:40
491 Mashhad-Zanjan 17:35 09:25
490 Qazvin-Karaj-Mashhad 18:15 07:40
491 Mashhad-Karaj-Qom 17:35 07:25
186 Qom-Mashhad 22:20 11:15
Return Train
Train No Route Departure time Arrival Time
187 Mashhad-Qom 23:00 00:00
184 Qom-Mashhad 13:05 02:15
185 Mashhad-Qom 12:15 01:25
780 Kerman-Mashhad 18:00 10:30
781 Mashhad-Kerman 18:10 10:30
722 Tehran-Kerman 17:15 07:20
723 Kerman-Tehran 15:25 05:45
822 Tehran-Bandarabbas 13:05 08:25
823 Bandarabbas-Tehran 12:25 08:45
Loading ...