مسیرهای جدید بن ریل در محور جنوب: 1. اهواز - مشهد و بالعکس 2. خرمشهر - مشهد و بالعکس 3. اهواز - تهران و بالعکس 4. خرمشهر - تهران و بالعکس

Member of The Board

 

Mr. Javid Taghizadeh

Managing Director

 

Mr. Parviz Alivand

Chairman of the Board

 

Mr. Mohammadreza Khadem

Board Member

 

Mr. Farhad Bandarchian

Board Member

Loading ...