ساعت حرکت قطارها
راه آهن شرقی بنیاد

برنامه حرکت قطارها

از 96/04/01 لغایت 96/07/10

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
384 تهران مشهد( سروش ) 21:30 07:35
340 تهران مشهد( غزال ) 22:30 08:15
362 تهران مشهد( غزال ) 16:40 02:20
332 تهران مشهد( پرستو ) 19:25 05:40
360 تهران مشهد( پرستو ) 07:50 17:40
494 زنجان قزوین مشهد ( غزال ) 19:10 , 21:10 09:50
184 قم مشهد / 4تخته 6تخته 12:25 01:15
186 قم تهران مشهد / 4تخته 22:00 , 00:30 10:40
182 ملایر.اراک.مشهد(پلور) 10:00 , 12:30 03:00
780 کرمان مشهد (غزال) 12:10 04:00
722 تهران کرمان(غزال) 15:40 05:20
822 تهران بندر عباس (غزال) 13:00 06:40
974 طبس مشهد (سفیر) 22:25 03:05
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
385 مشهد تهران (سروش) 19:40 06:05
341 مشهد تهران (غزال) 17:55 04:00
363 مشهد تهران 07:45 17:50
333 مشهد تهران (پرستو) 16:10 02:10
------------ ------------ ------------ ------------
495 مشهد قزوین زنجان (غزال) 17:35 06:38 , 08:45
185 مشهد قم / 4 تخته 6 تخته 11:45 00:45
187 مشهد تهران قم / 4تخته 6تخته 21:55 ، 07:45 10:30
183 مشهد اراک ملایر (پلور) 10:40 02:24 , 03:55
781 مشهد کرمان (غزال) 13:40 06:45
723 کرمان تهران (غزال) 16:30 06:15
823 بندر عباس تهران (غزال) 12:40 07:35
975 مشهد طبس (سفیر) 22:55 06:25