ساعت حرکت قطارها
راه آهن شرقی بنیاد

برنامه حرکت قطارها

از 96/04/01 لغایت 96/07/10

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
384 تهران مشهد( سروش ) 21:30 07:35
340 تهران مشهد( غزال ) 22:30 08:15
362 تهران مشهد( غزال ) 16:40 02:20
332 تهران مشهد( پرستو ) 19:25 05:40
360 تهران مشهد( پرستو ) 07:50 17:40
494 زنجان قزوین مشهد ( غزال ) 19:10 , 21:10 09:50
184 قم مشهد / 4تخته 6تخته 12:25 01:15
186 قم تهران مشهد / 4تخته 22:00 , 00:30 10:40
182 ملایر.اراک.مشهد(پلور) 10:00 , 12:30 03:00
780 کرمان مشهد (غزال) 12:10 04:00
722 تهران کرمان(غزال) 15:40 05:20
822 تهران بندر عباس (غزال) 13:00 06:40
974 طبس مشهد (سفیر) 22:25 03:05
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
385 مشهد تهران (سروش) 19:40 06:05
341 مشهد تهران (غزال) 17:55 04:00
363 مشهد تهران 07:45 17:50
333 مشهد تهران (پرستو) 16:10 02:10
------------ ------------ ------------ ------------
495 مشهد قزوین زنجان (غزال) 17:35 06:38 , 08:45
185 مشهد قم / 4 تخته 6 تخته 11:45 00:45
187 مشهد تهران قم / 4تخته 6تخته 21:55 ، 07:45 10:30
183 مشهد اراک ملایر (پلور) 10:40 02:24 , 03:55
781 مشهد کرمان (غزال) 13:40 06:45
723 کرمان تهران (غزال) 16:30 06:15
823 بندر عباس تهران (غزال) 12:40 07:35
975 مشهد طبس (سفیر) 22:55 06:25

از تاریخ 94/07/11 لغایت 96/09/30

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
322 تهران - مشهد (سروش) 20:50 06:50
340 تهران - مشهد (غزال) 22:10 08:10
360 تهران - مشهد (پرستو) 21:30 07:15
332 تهران - مشهد (پرستو) 15:10 01:15
494 زنجان - قزوین - مشهد (غزال) 20:40 - 22:50 12:45
184 قم - مشهد (6 تخته پارسی) 12:50 01:35
186 قم - مشهد (4 تخته پارسی) 21:25 11:35
182 ملایر - اراک - مشهد (پلور) 11:15- 13:45 04:40
780 کرمان - مشهد (غزال) 17:40 10:05
722 تهران - کرمان (غزال) 18:00 08:05
822 تهران - بندر عباس (غزال) 13:10 06:30
974 طبس - مشهد (سفیر) 19:20 03:05
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
323 مشهد - تهران (سروش) 15:50 02:05
341 مشهد - تهران (غزال) 18:00 04:10
361 مشهد - تهران (پرستو) 17:20 03:25
333 مشهد - تهران (پرستو) 06:20 16:35
495 مشهد - قزوین - زنجان (غزال) 21:30 11:41- 13:45
185 مشهد - قم (6 تخته پارسی) 12:00 01:05
187 مشهد - قم (4 تخته پارسی) 23:59 14:20
183 مشهد - اراک - ملایر (پلور) 11:20 03:38 - 05:10
781 مشهد - کرمان (غزال) 15:00 07:15
723 کرمان - تهران (غزال) 16:30 06:45
823 بندر عباس- تهران (غزال) 13:10 07:45
975 مشهد - طبس (سفیر) 22:50 06:25