ساعت حرکت قطارها
راه آهن شرقی بنیاد

برنامه حرکت قطارها

از 1 آبان تا 30 آبان

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
316 تهران- مشهد(سروش) 23:25 09:55
340 تهران- مشهد(غزال) 20:15 06:40
354 تهران- مشهد(پرستو) 23:05 09:35
490 زنجان -مشهد(غزال) 16:05 07:40
490 قزوین-مشهد(غزال) 18:15 07:40
186 قم-مشهد(سروش) 23:45 14:40
184 قم-مشهد(6 تخته پارسی) 11:20 00:35
780 کرمان-مشهد(غزال) 14:05 06:30
722 تهران-کرمان(غزال) 16:10 06:30
822 تهران-بندرعباس(غزال) 12:15 07:05
974 طبس-مشهد(سفیر واگنی 4 چهار تخته) 20:20 03:15
974 طبس-مشهد(سفیر مبله6 صندلی) 20:20 03:15
974 طبس-مشهد(سفیر اتوبوسی) 20:20 03:15
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
317 مشهد-تهران(سروش) 16:05 02:25
341 مشهد-تهران(غزال) 17:20 03:50
355 مشهد-تهران(پرستو) 19:20 05:55
491 مشهد-زنجان(غزال) 15:40 07:10
491 مشهد-قزوین(غزال) 15:40 04:53
187 مشهد-قم(سروش) 21:45 12:05
185 مشهد-قم(6 تخته پارسی) 10:30 23:45
781 مشهد-کرمان(غزال) 14:25 07:10
723 کرمان-تهران(غزال) 15:10 05:05
823 بندرعباس-تهران(غزال) 12:35 08:10
975 مشهد-طبس(سفیر واگنی 4 چهار تخته) 21:05 04:15
975 مشهد-طبس(سفیر مبله6 صندلی) 21:05 04:15
975 مشهد-طبس(سفیر اتوبوسی) 21:05 04:15