ساعت حرکت قطارها
بن ریل

برنامه حرکت قطارها

از 11 مهرماه الی 30 مهرماه

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
354 تهران-مشهد(4ستاره سروش) 18:05 04:45
340 تهران- مشهد(4 ستاره غزال) 23:05 09:50
490 زنجان -مشهد(4 ستاره غزال) 15:55 07:55
490 قزوین-مشهد(4 ستاره غزال) 17:50 07:55
186 قم-مشهد(4 ستاره سروش) 23:59 14:40
184 قم-مشهد(3 ستاره 6 تخته) 12:50 02:25
780 کرمان-مشهد(4 ستاره غزال) 17:45 10:45
722 تهران-کرمان(4 ستاره غزال) 17:15 07:20
822 تهران-بندرعباس(4 ستاره غزال) 12:15 08:45
974 طبس-مشهد(3 ستاره چهار تخته) 23:25 06:45
974 طبس-مشهد(3 ستاره مبله 6 صندلی) 23:25 06:45
974 طبس-مشهد(3 ستاره اتوبوسي) 23:25 06:45
192 همدان-مشهد(4 ستاره سروش) 15:00 07:00
138 تهران-کرمانشاه(3 ستاره 6تخته) 15:00 02:00
130 تهران-اهواز(4 ستاره پرستو) 14:05 05:04
130 تهران-خرمشهر(4 ستاره پرستو) 14:05 07:20
355 مشهد-تهران(4 ستاره سروش) 22:20 09:10
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
341 مشهد-تهران(4 ستاره غزال) 18:10 05:30
491 مشهد-زنجان(4 ستاره غزال) 14:45 06:40
491 مشهد-قزوین(4 ستاره غزال) 14:45 04:15
187 مشهد-قم(4 ستاره سروش) 23:59 13:20
185 مشهد-قم(3 ستاره 6 تخته) 11:30 01:50
781 مشهد-کرمان(4 ستاره غزال) 15:00 07:50
723 کرمان-تهران(4 ستاره غزال) 19:30 10:20
823 بندرعباس-تهران(4 ستاره غزال) 12:25 08:35
975 مشهد-طبس(3 ستاره چهار تخته) 22:05 05:45
975 مشهد-طبس(3 ستاره مبله 6 صندلی) 22:05 05:45
975 مشهد-طبس(3 ستاره اتوبوسي) 22:05 05:45
193 مشهد-همدان(4 ستاره سروش) 15:35 07:25
139 کرمانشاه-تهران(3 ستاره 6تخته) 07:40 18:20
131 اهواز-تهران(4 ستاره پرستو) 14:45 06:55
131 خرمشهر-تهران(4 ستاره پرستو) 12:45 06:55
242 تهران-کرمانشاه(3 ستاره 6تخته) 04:45 15:25
243 کرمانشاه-تهران(3 ستاره 6تخته) 20:40 08:05