ساعت حرکت قطارها
راه آهن شرقی بنیاد

برنامه حرکت قطارها

از 16 مرداد تا 31 شهریور

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
316 تهران- مشهد(سروش) 17:50 05:00
340 تهران- مشهد(غزال) 22:20 09:10
354 تهران- مشهد(پرستو) 07:30 18:20
490 زنجان -مشهد(غزال) 16:30 08:15
490 قزوین-مشهد(غزال) 18:20 08:15
186 قم-مشهد(سروش) 22:50 12:20
184 قم-مشهد(6 تخته پارسی) 12:05 01:45
780 کرمان-مشهد(غزال) 17:50 10:45
722 تهران-کرمان(غزال) 17:15 07:10
822 تهران-بندرعباس(غزال) 13:30 09:00
974 طبس-مشهد(سفیر واگنی 4 چهار تخته) 21:30 03:20
974 طبس-مشهد(سفیر مبله6 صندلی) 21:30 03:20
974 طبس-مشهد(سفیر اتوبوسی) 21:30 03:20
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
317 مشهد-تهران(سروش) 16:35 03:35
341 تهران- مشهد(غزال) 17:15 04:20
355 تهران- مشهد(پرستو) 13:10 00:25
491 زنجان- مشهد(غزال) 16:55 09:25
491 قزوین- مشهد(غزال) 16:55 07:25
187 قم- مشهد(سروش) 22:30 12:05
185 قم- مشهد(6 تخته پارسی) 14:00 03:35
781 کرمان- مشهد(غزال) 18:10 11:20
723 کرمان-تهران(غزال) 15:15 05:25
823 بندرعباس-تهران(غزال) 12:15 08:45
975 مشهد-طبس(سفیر واگنی 4 چهار تخته) 21:35 03:45
975 مشهد-طبس(سفیر مبله6 صندلی) 21:35 03:45
975 مشهد-طبس(سفیر اتوبوسی) 21:35 03:45