ساعت حرکت قطارها
بن ریل

برنامه حرکت قطارها

از 24 اسفند ماه الی 15 فروردین ماه

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
316 تهران-مشهد(4ستاره سروش) 18:15 04:40
340 تهران- مشهد(4 ستاره غزال) 20:55 07:20
490 زنجان -مشهد(4 ستاره غزال) 13:40 05:45
186 قم-مشهد(4 ستاره سروش) 00:35 13:25
184 قم-مشهد(3 ستاره 6 تخته) 13:10 02:25
780 کرمان-مشهد(4 ستاره غزال) 17:20 09:30
722 تهران-کرمان(4 ستاره غزال) 19:30 09:05
822 تهران-بندرعباس(4 ستاره غزال) 13:30 09:35
974 طبس-مشهد(3 ستاره چهار تخته - 3 ستاره مبله 6 صندلی - 3 ستاره اتوبوسي) 23:30 06:15
192 همدان-مشهد(4 ستاره سروش) 18:30 10:00
130 تهران-خرمشهر(4 ستاره کرخه) 15:40 09:10
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
317 مشهد-تهران(4 ستاره سروش) 22:45 09:15
341 مشهد-تهران(4 ستاره غزال) 21:10 07:45
491 مشهد-زنجان(4 ستاره غزال) 15:00 06:45
187 مشهد-قم(4 ستاره سروش) 00:55 14:05
185 مشهد-قم(3 ستاره 6 تخته) 13:50 02:45
781 مشهد-کرمان(4 ستاره غزال) 14:45 07:00
723 کرمان-تهران(4 ستاره غزال) 14:25 04:05
823 بندرعباس-تهران(4 ستاره غزال) 13:40 09:40
975 مشهد-طبس(3 ستاره چهار تخته - 3 ستاره مبله 6 صندلی - 3 ستاره اتوبوسي) 21:55 05:15
193 مشهد-همدان(4 ستاره سروش) 16:00 07:25
131 خرمشهر-تهران(4 ستاره کرخه) 13:25 07:00