ساعت حرکت قطارها
راه آهن شرقی بنیاد

برنامه حرکت قطارها

از 97/04/01 لغایت 97/05/15

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
316 تهران-مشهد (سروش) 18:50 05:30
317 مشهد-تهران (سروش) 17:10 02:10
340 تهران-مشهد (غزال و غزال VIP) 22:30 08:45
341 مشهد-تهران (غزال و غزال VIP) 16:55 03:25
490 زنجان-مشهد (غزال) 16:35 07:40
491 مشهد-زنجان (غزال) 17:35 09:25
490 قزوین-کرج-مشهد (غزال) 18:15 07:40
491 مشهد-کرج-قزوین (غزال) 17:35 07:25
186 قم-مشهد (سروش) 22:20 11:15
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
187 مشهد-قم (سروش) 23:00 00:00
184 قم-مشهد (پارسی 6 تخته) 13:05 02:15
185 مشهد-قم (پارسی 6 تخته) 12:15 01:25
780 کرمان-مشهد (غزال) 18:00 10:30
781 مشهد-کرمان (غزال) 18:10 10:30
722 تهران-کرمان (غزال) 17:15 07:20
723 کرمان-تهران (غزال) 15:25 05:45
822 تهران-بندرعباس (غزال و غزال VIP) 13:05 08:25
823 بندرعباس-تهران (غزال و غزال VIP) 12:25 08:45