ساعت حرکت قطارها
راه آهن شرقی بنیاد

برنامه حرکت قطارها

از 97/01/16 لغایت 97/03/31

قطارهای رفت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
332 تهران - مشهد (پرستو) 17:10 03:10
316 تهران - مشهد (سروش) 20:45 07:10
340 تهران - مشهد (غزال) 21:20 07:45
360 تهران - مشهد (سروش) 23:30 09:35
184 اراک - قم - مشهد (6 تخته پارسی) 09:50 و 11:06 0:30
822 تهران - بندرعباس (4تخته غزال) 13:10 08:15
780 کرمان - مشهد (4تخته-غزال) 13:15 05:30
490 زنجان-قزوین - مشهد (غزال) 16:05 07:25
722 تهران - کرمان (4تخته غزال) 17:15 07:05
974 طبس - مشهد (اتوبوسی-کوپه ای) 20:45 03:35
186 قم - مشهد (4تخته) 22:20 11:20
قطارهای برگشت
شماره قطار مسیر ساعت حرکت ساعت ورود
333 مشهد - تهران (پرستو) 16:30 و 23:55 02:25 و 10:10
317 مشهد - تهران (سروش) 17:10 03:25
341 مشهد - تهران (غزال) 18:10 04:20
361 مشهد - تهران (سروش) 16:30 20:35
185 مشهد - اراک-قم (6تخته پارسی) 13:20 05:20 و 03:00
823 بندرعباس - تهران (4تخته غزال) 12:45 08:35
781 مشهد - کرمان (4تخته- 14:15 06:10
491 مشهد - زنجان-قزوین (غزال) 17:50 09:30
723 کرمان - تهران (4تخته غزال) 15:35 05:40
975 مشهد - طبس (اتوبوسی-کوپه ای) 22:25 05:05
187 مشهد - قم (4تخته) 22:50 11:55