مناقصات و مزایدات

مناقصه عمومی خرید واگن مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد جهت خرید تعداد 14 دستگاه واگن مسافری دو درب و 14 دستگاه واگن مسافری چهار درب مورد نیاز خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (به طور جداگانه) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز دوشنبه 1398/07/29، ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و در روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/07/14
تاریخ اتمام : 98/07/24

مناقصه عمومی خرید چرخ منوبلوک

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد جهت خرید تعداد 500 حلقه چرخ مونوبلوک مورد نیاز خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز چهارشنبه 1398/08/01، ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و در روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/07/14
تاریخ اتمام : 98/07/29

مزایده فروش چرخ های ضایعاتی (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای فروش چرخ های ضایعاتی قطارهای مسافری خود نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز سه‌شنبه 1398/07/09، در ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/06/27
تاریخ اتمام : 98/07/07

مزایده فروش چرخ های ضایعاتی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای فروش چرخ های ضایعاتی قطارهای مسافری خود نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز شنبه 1398/06/23، در ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/06/13
تاریخ اتمام : 98/06/23

مناقصه تامین نیروی انسانی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید لذا بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز دوشنبه 1398/07/08، ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و در روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/06/12
تاریخ اتمام : 98/07/01

فیلتر مناقصات و مزایدات