مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عمومی خرید و انجماد آب معدنی

شرکت راه آهن شرقي بنياد در نظر دارد خدمات انجماد و تحویل آب معدنی 2.500.000 بطری در تمامی ایستگاههای راه آهن مبادی حرکت قطارهای مسافری شرکت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت یا تأمین کننده معتبر و واجد واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند با واریز مبلغ ده هزارتومان به حساب شماره  1-8892123-814-392  نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی ، از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 جهت دریافت و همچنین تحویل اسناد مناقصه در مدت مذکور به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع شهید مفتح سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب پلاک 173 طبقه دوم واحد امور قراردادها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/12/03
تاریخ اتمام : 98/12/12

آگهی مناقصه عمومی تامین 200 نفر نیروی انسانی

شماره 023-2-11-98
(نوبت دوم)
شرکت راه آهن شرقي بنياد در نظر دارد تأمین یکساله تعداد 200  نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان میتوانند با واریز مبلغ ده هزارتومان به حساب شماره392-814-8892123-1 نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی ، از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 جهت دریافت و همچنین تحویل اسناد مناقصه در مدت مذکور به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع شهید مفتح سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب پلاک 173 طبقه دوم واحد امور قراردادها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/11/08
تاریخ اتمام : 98/11/16

مناقصه عمومی خرید واگن مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد جهت خرید تعداد 14 دستگاه واگن مسافری دو درب و 14 دستگاه واگن مسافری چهار درب مورد نیاز خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (به طور جداگانه) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز دوشنبه 1398/07/29، ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و در روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/07/14
تاریخ اتمام : 98/07/24

مناقصه عمومی خرید چرخ منوبلوک

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد جهت خرید تعداد 500 حلقه چرخ مونوبلوک مورد نیاز خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز چهارشنبه 1398/08/01، ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و در روزهای کاری از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/07/14
تاریخ اتمام : 98/07/29

مزایده فروش چرخ های ضایعاتی (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای فروش چرخ های ضایعاتی قطارهای مسافری خود نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز سه‌شنبه 1398/07/09، در ساعت 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/06/27
تاریخ اتمام : 98/07/07

فیلتر مناقصات و مزایدات