تستی 1

آیا با راه اندازی اینترنت در قطار موافق هستید بلی خیر
آیا تمایل به استفاده از تاکسی برای رسیدن به ایستگاه دارید بلی خیر

نظرسنجی های دیگر