حضور بن ریل در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE2019)

حضور بن ریل در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن(ICRARE2019)، تهران دانشگاه علم و صنعت-دانشکده مهندسی راه آهن.
عنوان مقالات:

"پایش مطالعاتی و میدانی پوشش و کیفیت سیگنالینگ اینترنت اپراتورها در طول مسیر ریلی"

"سیستم هوشمند ایمن کارت واگن های مسافری "  

نویسنده مقاله: علی تقی زاده

در تاریخ 20 خرداد1398، ساعت 14:30الی16:30   تعداد 70 مقاله تخصصی ریلی در زمینه‌های خط و سازه‌های ریلی، ناوگان ریلی، حمل‌ونقل ریلی، راه‌آهن برقی و سیگنالینگ سیستم راه‌آهن شهری، اقتصاد و سیاست‌گذاری ریلی، توسعه ریلی و ایمنی و بهره‌وری ارائه شده که به‌صورت شفاهی، 20 خرداد در محل دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شد. 

تاریخ : 98/03/20 بازدید: 638

کلمات کلیدی : بن ریل - مهندسی راه آهن