بازدید آقای دکتر جراحی از غرفه بن ریل

بازدید آقای دکتر جراحی، معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفان از غرفه بن ریل در ششمین نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ریلی، صنایع و خدمات وابسته.

تاریخ : 97/03/30 بازدید: 1506