علیرضاشیخ طاهری

مدیرعامل

کارشناسی ارشد MBA
 

پرویز عالیوند

رئیس هیات مدیره

کارشناسی مکانیک
 

محمدرضا خادم

عضو هیات مدیره

 

فرهاد بندرچیان

عضو هیأت مدیره

کارشناسی صنایع