ناصر کرمی

مدیر عامل

عضو هیات مدیره

جاوید تقی زاده

عضو هیات مدیره

 

محمد قلی زاده

عضو هیأت مدیره