علیرضاشیخ طاهری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد MBA

پرویز عالیوند

رئیس هیات مدیره

کارشناسی مکانیک

عباس شیریان

نایب رئیس و عضو موظف

دکتری مدیریت و اقتصاد امور بین الملل

سید هرمز قطبی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی بازرگانی و بهره برداری راه آهن

فرهاد بندرچیان

عضو هیأت مدیره

کارشناسی صنایع