تندیس اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین

تندیس اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین

مرجع: مرکز همایش های صدا و سیمای ج.ا.ا

سال : 1396